string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXIII/184/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 15 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Miasta Piątek stanowiących własność Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIII/184/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 15 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Miasta Piątek stanowiących własność Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk dla potrzeb posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci sieci napowietrznej nN na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Piątek położonych w Piątku, przy ul. Szkolnej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych:
- 846 o pow. 0,0774 ha, obręb 0023 Piątek, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1Y/00028819/9;
- 847 o pow. 0,1160 ha, obręb 0023 Piątek, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1Y/00028819/9;
- 853/13 o pow. 0,0829 ha, obręb 0023 Piątek, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1Y/00029932/4

§ 2. 1. Szczegółowe warunki służebności przesyłu zostaną określone w oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu, którego integralną część będzie stanowiła mapa określająca zakres służebności przesyłu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXIII/184/21 (218kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (22 września 2021, 09:20:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375