string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXIV/186/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 3 listopada 2021w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XXXIV/186/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 3 listopada 2021


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 295.233,00 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 121.097,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę  410.668,80 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 236.532,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2021 roku”, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej „Zestawienie rezerw”, zmiany przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021”, zmiany przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej „Planowany budżet na rok 2021 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, zmiany przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej „Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury”, zmiany przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki z tytułu utrzymania czystości i porządku w Gminie”, zmiany przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXIV/186/21 (4293kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 listopada 2021, 11:15:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425