string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXIV/188/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 3 listopada 2021w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (Monitor Polski z 2021 r. poz. 951), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIV/188/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 3 listopada 2021


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 (Monitor Polski z 2021 r. poz. 951), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek w 2022 roku, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 z kwoty 61,48 zł za 1q do kwoty 52,00 zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Uchwała nr XXXIV/188/21 (182kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (9 listopada 2021, 11:20:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 372