Uchwała nr NR XXXV/191/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 29 listopada 2021w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rokNa podstawie art. 7 ust.1 pkt. 19 oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 t. j.) oraz na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057, z 2021r. poz. 1038, 1243, 1535) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr NR XXXV/191/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 29 listopada 2021


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 19 oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 t. j.) oraz na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057, z 2021r. poz. 1038, 1243, 1535) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXV/191/21 (1760kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 grudnia 2021, 11:30:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 153