string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXV/193/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 29 listopada 2021w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowychNa podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 tj.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021r. poz. 1974), Rada Miejska w Piątku ustala:

Uchwała nr XXXV/193/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 29 listopada 2021


w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 tj.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021r. poz. 1974), Rada Miejska w Piątku ustala:


§ 1. 1 Radnemu Rady Miejskiej przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 1050,00 zł. miesięcznie (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Radnym będących przewodniczącymi komisji Rady Miejskiej przysługuje zryczałtowana dieta
w wysokości 1100,00 zł. miesięcznie (słownie: jeden tysiąc sto  zł. 00/100).
3. Przewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1700,00 zł. miesięcznie (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)
4. Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej przysługuje miesięczna dieta w wysokości 1100,00 zł. miesięcznie (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)
5. Dieta określona w § 1 ust. 3 uchwały rekompensuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej zwrot ewentualnych kosztów podróży służbowej.
6. Podstawę wypłacenia diety stanowi obecność radnego na sesji rady lub udział w posiedzeniu komisji potwierdzony podpisem na liście obecności.
7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sesji Rady Miejskiej lub posiedzeniu komisji diety określone w § 1 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 uchwały obniża się w danym miesiącu o 10%
8. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca. Dieta wypłacana będzie w kasie Urzędu Miejskiego w Piątku lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.
9. Zwrot kosztów podróży służbowych ustalany będzie na podstawie Rozporządzenia M.S.W. i A z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 66 poz.800).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Piątek z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Piątek za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu podróży służbowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

Uchwała nr XXXV/193/21 (283kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 grudnia 2021, 11:50:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 332