string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXVI/197/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 8 grudnia 2021w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy' niż 3 łata oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2021r. poz. 1372, 1834) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Rada Miejska w Piątku uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVI/197/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 8 grudnia 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy' niż 3 łata oraz odstąpienia od przetargowego trybu jej zawarcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z2021r. poz. 1372, 1834) art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Rada Miejska w Piątku uchwala co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu miejsca postojowego o powierzchni 1000 m 2 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata usytuowany na nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 857/2 położonej w Piątku przy ul. Łowickiej, jednostka ewidencyjna Miasto Piątek, obręb Piątek, stanowiącej własność Gminy Piątek uregulowany w księdze wieczystej numer LD1Y/00013001/4.

§ 2. Zwalnia się Burmistrza Piątku z obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVI/197/21 (168kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (16 grudnia 2021, 08:43:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161