string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXVII/198/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 29 grudnia 2021w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022- 2032Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XXXVII/198/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022- 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2022 - 2032 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.Uchwala wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2022 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Piątku do:
1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/153/21 Rady Miejskiej w Piątku dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2021 - 2032.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku.

Uchwała nr XXXVII/198/21 (3572kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (5 stycznia 2022, 14:15:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371