string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XXXVII/202/21Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 29 grudnia 2021w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 70a ust. 1, 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/202/21
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 70a ust. 1, 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie Gminy Piątek  na 2022 r. wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co stanowi ogólną kwotę 30 202 zł.

§ 2. Ustala się na rok 2022 następujące specjalności kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie:
1) nabywanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania  przedmiotów  nauczania lub prowadzenia zajęć zgodnie  z potrzebami szkoły i przedszkola,
2) korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych w przedszkolu i szkole. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli,
3) podstawy robotyki i programowania w przedszkolu,
4) rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu. Zabawy muzyczne i rytmiczne,
5) wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci,
6) rozwijanie kompetencji kształcenia w zakresie przedmiotów ujętych w ramowych planach nauczania i zestawie programów nauczania w szkole, wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych,
7) rozwijanie kompetencji matematycznych, językowych i humanistycznych,
8) nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę, integracji sensorycznej, rewalidacji osób z Autyzmem i zespołem Aspergera,
9) podnoszenie kompetencji w zakresie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno -pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa,
10) podnoszenie kompetencji i umiejętności w zakresie rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz profilaktyki uzależnień w szkole w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
11) nabywanie umiejętności budowania relacji międzyludzkich w zespołach klasowych, pracowniczych w związku z pandemią,
12) nabywanie umiejętności wychowania do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych,
13) podnoszenie kompetencji i nabywanie umiejętności wspomagania nauki dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz  będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu , które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
14) wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych,
15) rozwijanie kompetencji w zakresie nowoczesnego zarządzania szkołą i przedszkolem.

§ 3. Ustala się na rok 2022 następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane:
1) studia wyższe związane z uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub uzyskaniem innej specjalności,
2) studia podyplomowe,
3) kursy kwalifikacyjne,
4) kursy doskonalące,
5) warsztaty metodyczne i przedmiotowe, w tym w ramach sieci współpracy,
6) seminaria i konferencje,
7) wykłady,
8) szkolenia, w tym szkolenia rady pedagogicznej.

§ 4. Ustala się na rok 2022 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) w wysokości 3000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXVIII/157/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XXXVII/202/21 (533kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (5 stycznia 2022, 14:30:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336