string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLVIII/248/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 9 listopada 2022w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 na terenie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca !990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (Monitor Polski z 2022 r. poz. 731), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/248/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 9 listopada 2022


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 na terenie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca !990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (Monitor Polski z 2022 r. poz. 731), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala roczne stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zl od 1 ha powierzchni,
c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,17 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznic te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,81 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,62 zł od Im2powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,36 od Im2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,48 zł od Im2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Uchwała nr XLIII/248/22 (374kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (21 listopada 2022, 08:52:52)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (1 grudnia 2022, 08:50:22)
Zmieniono: format składu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 306