string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLVIII/249/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 9 listopada 2022w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 zc zm.)> art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (Monitor Polski z 2022 r. poz. 995), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/249/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 9 listopada 2022


w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Piątek na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 zc zm.)> art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) i Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (Monitor Polski z 2022 r. poz. 995), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Piątek w 2023 roku, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 z kwoty 74,05 zl za 1 q do kwoty 57,00 zl za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Uchwała nr XLVIII/249/22 (181kB) pdf


metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (21 listopada 2022, 08:55:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194