string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLVIII/253/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 9 listopada 2022w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/207/18 Rady Gminy Piątek z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 42 ust. 6 oraz ust. 7 pkt 2, pkt 3 lit. b-d, art. 42 d i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) po zaopiniowaniu przez związek zawodowy działający w oświacie, Rada Miejska Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/253/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 9 listopada 2022


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/207/18 Rady Gminy Piątek z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 42 ust. 6 oraz ust. 7 pkt 2, pkt 3 lit. b-d, art. 42 d i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) po zaopiniowaniu przez związek zawodowy działający w oświacie, Rada Miejska Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXIX/207/18 Rady Gminy Piątek z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątek § 1 otrzymuje brzmienie:
" § 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach podstawowych, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin w następujący sposób:

Tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nauczyciela
Zniżki godzin dla dyrektorówZniżki godzin dla wicedyrektorów
18 godzin15 godzin11 godzin
19 godzin16 godzin12 godzin
20 godzin17 godzin13 godzin
21 godzin18 godzin14 godzin
22 godzin19 godzin15 godzin
23 godzin20 godzin16 godzin
24 godzin21 godzin17 godzin
25 godzin22 godzin18 godzin
26 godzin