string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLVlII/254/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 9 listopada 2022w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu rodziców dowożących dziecko z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkól i innych placówek oświatowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 39 a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2021 r. poz. 1082 oraz z2022r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLVlII/254/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 9 listopada 2022


w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu rodziców dowożących dziecko z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkól i innych placówek oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 39 a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2021 r. poz. 1082 oraz z2022r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu rodziców dowożących dziecko z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkól i innych placówek oświatowych, które wynoszą:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,90 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,05 zł;
2) dla motocykla - 0,70 zł;
3) dla motoroweru - 0,43 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§3. Traci moc uchwala Nr XLIII/229/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 2022/2023.

§ 4. Uchwala wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XLVlII/254/22 (185kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (21 listopada 2022, 10:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213