string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLVIII/255/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 9 listopada 2022w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rokNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 5a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLVIII/255/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 9 listopada 2022


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 5a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

uchwała nr XLVIII/255/22 (1637kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (21 listopada 2022, 10:03:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164