string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLIX/256/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 28 grudnia 2022w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XLIX/256/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska w Piątku postanawia:


§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2023-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Piątek, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3.1. Upoważnia się Burmistrza Piątku do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Piątku do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Upoważnia się Burmistrza Piątku do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Piątek, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Piątek.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§5. Traci moc Uchwała Nr XXXV1I/198/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032 z późniejszymi zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku.

Uchwała nr XLIX/2256/22 (6730kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2023, 13:53:49)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2023, 13:59:05)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271