string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLIX/257/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 28 grudnia 2022w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XLIX/257/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 39.869.261,86 zł, z tego:
1) bieżące w kwocie 23.547.449,34  zł;
2) majątkowe w kwocie 16.321.812,52 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 43.081.831,24 zł, z tego:
1) bieżące w kwocie 23.478.062,00 zł;
2) majątkowe w kwocie 19.603.769,24  zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.212.569,38 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.571.112,38 zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie 1.641.457,00 zł;
2. Określa się plan przychodów budżetowych:
1) planowanych przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 1.641.457,00 zł;
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.702.322,45 zł;
3) z tytułu wolnych środków w wysokości 627.259,45 zł.
3. Przychody będą stanowić źródła pokrycia:
1) deficytu budżetowego w wysokości 3.212.569,38 zł;
2) rozchodów budżetowych z tytułu przypadającej do spłaty w roku 2023 pożyczki w wysokości 108.469,52 zł.
3) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 650.000,00 zł.
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 758.469,52 zł z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanej pożyczki w wysokości 108.469,52 zł;
2) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 650.000,00 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
1) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.691.457,00 zł;
2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 320.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Piątek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się plan dochodów w kwocie 140.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 50.000,00 zł za wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 183.000,00 zł na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się plan dotacji dla jednostek  sektora finansów publicznych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Załącza się plan dochodów budżetu państwa na 2023 r. związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Piątku do zaciągania kredytów i pożyczek:
1) na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 300.000,00 zł;
2) na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.641.457,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Piątku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Piątku, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:
1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Piątku do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do:
1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach planów finansowych tych jednostek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ramach działu. Przemieszczenia nie obejmują planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatków majątkowych.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Piątku do lokowań wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Burmistrz Piątku przedstawi Radzie Miejskiej w Piątku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31.08.2023 r. zawierającą zestawienie dochodów, wydatków, dochody w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, wydatki w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dotacji i wydatków na inwestycje;
2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wyszczególnieniem wykonania dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych, w tym na obsługę długu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia oraz relacji kwoty długu i spłat do dochodów;
3) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającą kwoty wykonanych za I półrocze wydatków;
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r. Gminnego Ośrodka Kultury uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r. Gminnej  Biblioteki Publicznej uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piątku.

Uchwała nr XLIX/257/22 (10176kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2023, 13:58:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197