string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLIX/259/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 28 grudnia 2022w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768), oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr XLIX/259/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768), oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 174.673,99 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.303.291,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 452.547,10 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.779.925,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2022 roku”, zmiany przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.”, zmiany przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej „ Planowany budżet na rok 2022 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, zmiany przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zmiany przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej Plan Finansowy na 2022 r. Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku, zmiany przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, zmiany przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. W uchwale Nr XLVIII/247/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 09 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały, który przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.251.116,50 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.251.116,50 zł;
2. Określa się plan przychodów budżetowych:
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.251.116,50 zł;
2) z tytułu wolnych środków w wysokości 758.469,48 zł;
3. Przychody będą stanowić źródła pokrycia:
1) deficytu budżetowego w wysokości 2.251.116,50 zł;
2) rozchodów budżetowych z tytułu przypadającej do spłaty w roku 2022 pożyczki w wysokości 108.469,48 zł;
3) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 650.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr XLIX/259/22 (6149kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2023, 14:04:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118