string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr XLIX/261/22Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 28 grudnia 2022w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 70 a ust. 1, 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLIX/261/22
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 28 grudnia 2022


w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) i art. 70 a ust. 1, 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1653) w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkola, dla których Gmina Piątek jest organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie Gminy Piątek  na 2023 r. wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2. Ustala się na rok 2023 następujące specjalności kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie:
1) Pedagog specjalny - rola i zadania.
2) Nabywanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania  przedmiotów  nauczania lub prowadzenia zajęć zgodnie z potrzebami szkoły i przedszkola.
3) Bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
4) Nabywanie kwalifikacji oraz właściwe organizowanie zajęć edukacyjnych – wychowanie do życia
w rodzinie.
5) Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli.
6) Doskonalenie komunikacji interpersonalnej i asertywności.
7) Podnoszenie/nabywanie kompetencji w zakresie integracji sensorycznej, rewalidacji uczniów  z autyzmem i zespołem Aspergera, terapii pedagogicznej, rewalidacji indywidualnej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
8) Podnoszenie skuteczności działań edukacyjno - wychowawczych na podstawie ewaluacji pracy nauczycieli.
9) Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie metod służących podniesieniu wyników egzaminów zewnętrznych.
10) Planowanie i organizowanie pracy w sposób determinujący osiąganie celów.
11) Rozwijanie kompetencji w zakresie nowoczesnego zarządzania szkołą i przedszkolem.

§ 3. Ustala się na rok 2023 następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane:
1) studia wyższe związane z uzyskaniem kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu lub uzyskaniem innej specjalności (etyka),
2) studia podyplomowe,
3) webinaria,
4) kursy kwalifikacyjne,
5) kursy doskonalące,
6) warsztaty metodyczne i przedmiotowe, w tym w ramach sieci współpracy,
7) seminaria i konferencje,
8) wykłady,
9) szkolenia, w tym szkolenia rady pedagogicznej.

§ 4. Ustala się na rok 2023 maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70 a ust. 3 a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) w wysokości 3000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLIX/261/22 (412kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2023, 14:16:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109