string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr L/269/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 13 stycznia 2023w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768), oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Rada Miejska w Piątku postanawia:

Uchwała nr L/269/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 13 stycznia 2023


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768), oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Rada Miejska w Piątku postanawia:


§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.034.354,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.779.653,89 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.927.869,27 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.636.612,85 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 376.370,79 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 273.428,63 zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie 1.641.457,00 zł;
2. Określa się plan przychodów budżetowych:
1) Pożyczki i kredyty długoterminowe 1.641.457,00 zł;
2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 376.370,79 zł;
3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 273.428,63 zł;
4) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.767.822,92 zł;
5) z tytułu wolnych środków w wysokości 627.259,45 zł;
3. Przychody będą stanowić źródła pokrycia:
1) deficytu budżetowego w wysokości 3.927.869,27 zł;
2) rozchodów budżetowych z tytułu przypadającej do spłaty w roku 2023 pożyczki w wysokości 108.469,52 zł;
3) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 650.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr L/269/23 (1923kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (30 stycznia 2023, 09:56:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195