Uchwała nr L/270/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 13 stycznia 2023w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/193/21 Rady Miejskiej w Piątku w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr L/270/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 13 stycznia 2023


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/193/21 Rady Miejskiej w Piątku w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974), Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXXV/193/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Piątku za udział w pracach organu samorządowego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych wprowadza się następujące zmiany:
- § 4 otrzymuje brzmienie: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr L/270/23 (189kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (30 stycznia 2023, 09:59:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30