Uchwała nr L/271/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 13 stycznia 2023w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Piątek na lata 2023-2027Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022, poz. 172, 975, 1561, 2456) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr L/271/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 13 stycznia 2023


w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Piątek na lata 2023-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022, poz. 172, 975, 1561, 2456) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Piątek na lata 2023-2027", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr L/271/23 (1559kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (30 stycznia 2023, 10:02:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29