string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LI/279/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 1 marca 2023w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza PiątkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr LI/279/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 1 marca 2023


w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Piątku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Piątku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Piątku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Tracą moc:
1) uchwała Nr XVII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku;
2) uchwała Nr XIX/112/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku;

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr LI/279/23 (957kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 marca 2023, 09:38:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 230