string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LI/281/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 1 marca 2023w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytkówNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr LI/281/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 1 marca 2023


w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840), uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Uchwała określa zasady przyznawania dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją” na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
2. Z budżetu Gminy Piątek mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piątek.
3. Dotacja może być udzielona po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, który może złożyć każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w ust. 2, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
4. W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, w tym działalność rolniczą lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury, dotacja stanowić będzie odpowiednio pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rybołówstwie, jeżeli udzielenie tej pomocy związane jest z prowadzoną działalnością i następuje zgodnie z rozporządzeniem: Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45 z późn. zm.), z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.)”, rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 z późn. zm.).
5. Dotacje stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2024 roku.
6. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku , określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, winien złożyć do Burmistrza Piątku wniosek o udzielenie dotacji wraz następującymi załącznikami:
1) dokument potwierdzający wpis obiektu do rejestru zabytków;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku (np. wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej, nakaz płatniczy) a w odniesieniu downioskodawców nie będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi zabytku – dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania zabytkiem;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy do składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych;
4) zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na przeprowadzenie prac lub robót będących przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, w przypadku gdy to nie oni są wnioskodawcami;
5) obowiązujący dokument właściwego organu ochrony zabytków informujący o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie prac lub robót na które ma być udzielona dotacja lub pisemną informację, że nie jest on wymagany przepisami prawa;
6) projekt i obowiązujące pozwolenie na budowę jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub pisemną informację, że nie są one wymagane przepisami prawa;
7) kosztorys inwestorski wraz z informacją uwzględniającą stawkę i kwotę podatku VAT;
8) program prac konserwatorskich (jeżeli wymagany jest przepisami prawa) lub specyfikację planowanych prac lub robót, na które ma być udzielona dotacja;
9) wydruk dokumentacji fotograficznej stanu zachowania zabytku (jeżeli brak w programie prac konserwatorskich).
2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis rybołóstwa jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie , jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U nr 53, poz. 311 ze zm.) albo Rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U Nr 121, poz. 810).
3. W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, Burmistrz Piątku wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia.
4. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 31 marca roku, w którym ma zostać udzielona dotacja.
2. W przypadku nierozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych w budżecie gminy na dotacje, wyznacza się dodatkowy termin na składanie wniosków o udzielenie dotacji, nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca danego roku.
3. Termin o którym mowa w ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku ogłoszonych naborów ze środków zewnętrznych o dofinansowanie umożliwiających udzielanie przez Gminę dotacji celowych na prace wymienione w § 1 ust. 2. Termin ten zostanie każdorazowo w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia konkursu o dofinansowanie ze środków zewnętrznych podany w ogłoszeniu Burmistrza o naborze wniosków oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji, objęte niniejszą uchwałą, podlegają rozpatrzeniu przez Komisję powołaną przez Burmistrza Piątku.
2. Burmistrz Piątku przedkłada Radzie Miejskiej Piątku propozycję dotacji określonej przez siebie wysokości.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji komisje, o których mowa w ust. 1 biorą pod uwagę następujące kryteria:
a) wartość historyczną oraz artystyczną zabytku,
b) rolę zabytku w promowaniu kultury i historii Gminy Piątek,
c) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
d) wysokość środków własnych wnioskodawcy zaangażowanych w wykonanie prac,
e) dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie,
f) stan zachowania zabytku.
4. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Piątku w drodze uchwały.
5. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy dotacyjnej zawieranej pomiędzy Gminą Piątek (jako dotującym), a podmiotem wskazanym w uchwale o udzieleniu dotacji (jako dotowanym), zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie o finansach publicznych.
6. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr LI/281/23 (1987kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 marca 2023, 09:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82