string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XI/73/07Rady Gminy Piątekz dnia 28 listopada 2007w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek na rok 2008, dodatku mieszkaniowegoNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 167 poz.1759; Nr.172, poz.1441; Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138; poz. 974) oraz art.30 ust.6 i 6a; art.42 ust.7 pkt.2; art. 49; art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, zm.: Dz.U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz.542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz.181; zm.: Dz.U. z 2006 r. Nr 43 poz.293; Dz.U. z 2007 r. Nr 56 poz.372)

Uchwała nr XI/73/07
Rady Gminy Piątek
z dnia 28 listopada 2007


w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek na rok 2008, dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 167 poz.1759; Nr.172, poz.1441; Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138; poz. 974) oraz art.30 ust.6 i 6a; art.42 ust.7 pkt.2; art. 49; art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, zm.: Dz.U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz.542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz.181; zm.: Dz.U. z 2006 r. Nr 43 poz.293; Dz.U. z 2007 r. Nr 56 poz.372)


uchwała XI/73/07 (29kB) word - pełna treść uchwały
zał_do_73 (139kB) word - załącznik do uchwały

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (12 grudnia 2007, 13:45:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3837