string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LII/287/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 5 kwietnia 2023w sprawie likwidacji Sołectwa Górki Łubnickie, przyłączenia miejscowości Górki Łubnickie do Sołectwa Łubnica i nadania Statutu Sołectwa ŁubnicaNa podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t. j.) Rada Miejska w Piątku uchwala co następuje:

Uchwała nr LII/287/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 5 kwietnia 2023


w sprawie likwidacji Sołectwa Górki Łubnickie, przyłączenia miejscowości Górki Łubnickie do Sołectwa Łubnica i nadania Statutu Sołectwa Łubnica

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t. j.) Rada Miejska w Piątku uchwala co następuje:


§ 1. Postanawia się zlikwidować Sołectwo Górki Łubnickie i przyłączyć miejscowość Górki Łubnickie do Sołectwa Łubnica.

§ 2. Nadaje się Statut Sołectwa Łubnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc zał. nr 6 i 14 do Uchwały Nr XXIII/130/05 Rady Gminy Piątek z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów  jednostek pomocniczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr LII/287/23 (1873kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (13 kwietnia 2023, 07:46:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66