string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LII/288/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 5 kwietnia 2023w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185), art. 52 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr LII/288/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 5 kwietnia 2023


w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185), art. 52 ust. 1, ust. 2, ust. 4, ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątek w zakresie nauczania, wychowania i opieki, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkola i szkół podstawowych.

§ 2. Ustala się opłatę wnoszoną przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w § 1 w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

§ 3. 1. Burmistrz Piątku może zwolnić z opłaty, o której mowa w § 2 rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka zaopiniowany przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.
2. Opłaty, o której mowa w § 2 nie pobiera się w przypadku gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVIII/202/18 Rady Gminy Piątek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 2 maja 2023 r.

Uchwała nr LII/288/23 (259kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (13 kwietnia 2023, 07:48:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78