string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LII/290/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 5 kwietnia 2023w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 i 2797) Rada Miejska w Piątku uchwala:

Uchwała nr LII/290/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 5 kwietnia 2023


w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 i 2797) Rada Miejska w Piątku uchwala:


§ 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) 100,00 zł brutto za pojemnik o poj. 120 litrów;
2) 180,00 zł brutto za pojemnik o poj. 240 litrów;
3) 300,00 zł brutto za pojemnik o poj. 1100 litrów;
4) 2000,00 zł brutto za kontener KP-7.

§ 2. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) 50,00 zł brutto za pojemnik o poj. 120 litrów;
2) 90,00 zł brutto za pojemnik o poj. 240 litrów;
3) 150,00 zł brutto za pojemnik o poj. 1100 litrów;
4) 1000,00 zł brutto za kontener KP-7.

§ 3. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 140,00 zł brutto za 1 m³.

§ 4. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 160,00 zł brutto za 1 m³.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Uchwała nr LII/290/23 (1568kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (13 kwietnia 2023, 07:53:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204