string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LII/291/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 5 kwietnia 2023w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy PiątekNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 i 2797), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, Rada Miejska w Piątku uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek

Uchwała nr LII/291/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 5 kwietnia 2023


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 i 2797), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy, Rada Miejska w Piątku uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek


Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od właścicieli nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
15) odpady tekstyliów i odzieży.
3. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 - 6 oraz odpady niesegregowane, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.
4. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, pod warunkiem wykorzystywania kompostu na własne potrzeby.
5. Właściciele nieruchomości posiadający kompostownik i kompostujący bioodpady są zwolnieni w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7 - 15, uprawnionym podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszcza je w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego typu odpadów lub przekazuje odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.
6. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są wszystkie odpady zebrane w sposób selektywny wymienione w ust. 1.

§ 2. 1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób utrudniający korzystanie z tych części nieruchomości.
2. Użyty materiał należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki nie są odprowadzane do gleby.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki znormalizowane i przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych i worki.

§ 5. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych uzależnioną od ilości osób korzystających:
1) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów jeżeli korzystają z niego 1-3 osoby;
2) dwa pojemniki o pojemności 120 litrów lub jeden o pojemności 240 litrów jeżeli korzystają z niego 4-6 osób;
3) jeżeli z pojemnika korzysta więcej niż 6 osób - dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każde kolejne 3 osoby.
2. Ustala się minimalną pojemność worków przeznaczonych do zbierania selektywnego odpadów komunalnych uzależnioną od ilości osób korzystających:
1) po jednym worku z folii LDPE o pojemności 120 1 na każdą frakcję odpadów zbieranych selektywnie, jeżeli korzystają z nich 1-3 osoby;
2) po dwa worki z folii LDPE o pojemności 120 1 na każdą frakcję odpadów zbieranych selektywnie, jeżeli korzystają z nich 4-6 osób;
3) jeżeli korzysta z worków więcej niż 6 osób - dodatkowo po jednym worku z folii LDPE o pojemności 120 1 na każdą frakcję odpadów zebranych selektywnie na każde kolejne 3 osoby.

§ 6. Na drogach publicznych należy stosować kosze uliczne o pojemności 35 litrów.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki do zbierania odpadów w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia oraz instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika.
2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
3. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz w roku.

§ 8. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być ustawiane w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Kosze, o których mowa w § 6 rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, miejscach postojowych, oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu.
3. Właściciele nieruchomości utrzymują miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez bieżące ich sprzątanie i zapobieganie gromadzeniu się odpadów poza pojemnikami lub workami.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych niesegregowanych oraz bioodpadów dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:
1) w okresie od kwietnia do października - co dwa tygodnie;
2) w okresie od listopada do marca - 1 raz w miesiącu.
2. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów komunalnych obejmujących: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe; od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się może w systemie akcyjnym przynajmniej jeden raz w roku, zgodnie z podanym harmonogramem na stronie BIP gminy.
4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 10. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego podmiotowi uprawnionemu, z którym podpisał umowę.
2. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Piątku na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, lecz nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości za zbiornika, mogący powodować zanieczyszczenie ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Częstotliwość opróżniania nieczystości z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z instrukcją ich użytkowania – nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące działania obejmujące:
1) zapobieganie powstawania odpadów;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.
Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne.
2. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowy zagrodowej służącej prowadzeniu produkcji rolniczej;
2) zabudowy zagrodowej służącej przetwarzaniu i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie produktów rolnych;
3) zabudowy przemysłowej;
4) zabudowy produkcyjno-usługowej.
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić w następujących terminach: od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 30 października.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 15. Traci moc uchwała Nr XVIII/102/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątek (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2571).

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr LII/291/23 (1230kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (13 kwietnia 2023, 08:00:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216