string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LIV/298/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 31 maja 2023w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 1 l a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie, Koła Łowieckiego „CZAPLA” w Piątku oraz po zaopiniowaniu programu przez organizacje społeczne, Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr LIV/298/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 31 maja 2023


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 1 l a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie, Koła Łowieckiego „CZAPLA” w Piątku oraz po zaopiniowaniu programu przez organizacje społeczne, Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2023 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Uchwała nr LIV/298/23 (2248kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (7 czerwca 2023, 10:05:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49