string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/114/08Rady Gminy Piątekz dnia 19 listopada 2008w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 dla Gminy Piątek. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 68 poz. 449) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531), art.6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 i poz.874, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175,poz 1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz.651), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:

Uchwała nr XX/114/08
Rady Gminy Piątek
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 dla Gminy Piątek.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111), art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 68 poz. 449) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531), art.6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 i poz.874, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz.1420, Nr 175,poz 1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94, poz.651), Rada Gminy Piątek uchwala, co następuje:


Uchwała nr 114 (73kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (27 listopada 2008, 08:28:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2312