string(18) "RADY GMINY PIĄTEK" string(18) "RADY GMINY PIĄTEK"

Uchwała nr XX/111/04RADY GMINY PIĄTEKz dnia 1 grudnia 2004w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 dla Gminy Piątek Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art.5, art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874 , Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 62 poz.718, z 2001r. Nr 46, poz. 499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 65, poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz.794), art.6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 i poz.874, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135)

Uchwała nr XX/111/04
RADY GMINY PIĄTEK
z dnia 1 grudnia 2004


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 dla Gminy Piątek

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) art.5, art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych¹ ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874 , Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 62 poz.718, z 2001r. Nr 46, poz. 499, z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 65, poz.595, z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 46, poz.794), art.6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 i poz.874, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135)


Uchwała XX/111/04 (32kB) plik

metryczka


Opublikował: Filip Bartosiak (27 grudnia 2004, 11:02:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2569