Zarządzenie Nr 30/2023

Burmistrza Piątkuz dnia 28 kwietnia 2023 r.w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40, 572 ), art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344) zarządzam, co następuje:
§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. 1.Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piątku na okres 21 dni tj. od 9 maja 2023r. do 30 maja 2023r.
2. Informację o wywieszeniu wykazu do publicznej wiadomości ogłasza się w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go przez sołtysów najbliższych sołectw na tablicy ogłoszeń, a także na stronie www.bip.ugpiatek.pl.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie nr 30/2023 (687kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 kwietnia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 maja 2023, 14:09:08)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (10 maja 2023, 08:48:28)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 328