Zaproszenie do złożenia oferty - świadczenie usług transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6

1. Przedmiot zamówienia: świadczenie usług transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kutnie, id. Przemysłowa 6.

2. Wymagania związane z wykonywaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia, warunki gwarancji, itp.
Zobowiązanie się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zapewnić dowożenie dwóch uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, zam. 99 - 120 Piątek na trasie: Piqtek, - Kutno (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Kutnie, ul. Przemysłowa 6) - Piqtek - łącznie: 88 km, przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek — piątek) zgodnie z tygodniowym planem zajęć szkolnych, stanowiącym załącznik numer 1 do umowy oraz opiekę podczas tego dowożenia ( w zalączeniu wzór umowy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści umowy.

3. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferent deklaruje, iż:
o posiada uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym postępowaniu działalności lub czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
•  posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
•  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
•  oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
•  po zapoznaniu się z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty,
•  zobowiązuję się w przypadku wybrania jego oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
•  termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert

4. Kryteria wyboru ofert: Cena brutto za 1 km. Cena stała.

5. Ofertę należy złożyć osobiście, pisemnie - listem w terminie do dnia 8 września 2023r. do godziny 10:00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na świadczenie usługi transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych do Kutna”.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2023r. o godzinie 10:30.
Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.

Zaproszenie do złożenia oferty (1307kB) pdf
Modyfikacja treści zapytania ofertowego (856kB) pdf

Formularz oferty (16kB) word
Umowa (19kB) word
Umowa - przetwarzanie danych (18kB) plik
Zaświadczenie (14kB) word

Informacja z sesji otwarcia ofert (269kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (5 września 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 września 2023, 14:17:00)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (8 września 2023, 12:18:36)
Zmieniono: dodanie informacji z sesji otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 192