Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) Burmistrz Piątku informuje, że:

1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o  dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy - zwanego dalej "transportem do lokalu";
3) lokalu wyborczego, o którym mowa w punkcie 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż,  zwanego dalej "transportem powrotnym".

2.  Wyborcy, o którym mowa w pkt 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

3. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza do Urzędu Miejskiego w Piątku do 2 października 2023 roku.

4. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca (zdefiniowanego w art. 37e § 1 Kodeksu wyborczego), wskazanie czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu.

5. Zgłoszenie należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Piątku, w pokoju nr 1 (sekretariat), pokoju nr 15  (I piętro), na maila sekretariat@ugpiatek.pl; zk@ugpiatek.pl lub pod nr tel. (24) 722-11-58; (24) 307-07-04.

6. Burmistrz Piątku informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (do 12 października 2023 r.).

7. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (do 13 października 2023 r.). Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Piątku, w pokoju nr 1 (sekretariat), w pokoju nr 15 (I piętro), na maila sekretariat@ugpiatek.pl; zk@ugpiatek.pl lub pod nr tel. (24) 722-11-58; (24) 307-07-04.

Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transposrtu (624kB) pdf
Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transposrtu (20kB) word

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (25 września 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 września 2023, 14:21:30)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (28 września 2023, 07:17:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 175