Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 07.12.2016 r.


Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016., poz. 778 z późn. zm.). zawiadamiam że w dniu 29.11.2016 r. został złożony wniosek przez Pana Krzysztofa Menesa inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Konarzew, gm. Piątek, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 520, 508, 601/2, 601/4, 602/9, 613, 616/2, 617/4, 606/4, 610/4,629/1.
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Treść obwieszczenia (185kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 grudnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 grudnia 2016, 14:05:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 854