Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 11.01.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 29, art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamia się, że w dniu 27 grudnia 2017 roku zostało wszczęte, na wniosek - ENERGA-Operator SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 09-400 Płock, postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.:                                                       „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Piątek” (działki nr ewid. 173 i 174 obręb Łęka).
W związku z powyższym informuje się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji. W terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i uwagi dotyczące rozpatrywanej sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa pokój nr 19 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, telefon: 0-24 722-12-39.

Zawoadomienie (223kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (11 stycznia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 stycznia 2018, 13:35:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 997