Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13.11.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w dniu 7.11.2018 r. został złożony wniosek przez firmę Technotel Sp. z o.o., ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa reprezentowana przez Pana Roberta Zielanta, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie telekomunikacyjnej linii kablowej wraz z przyłączami na nieruchomościach położonych w gm. Piątek w obrębach Piekary - dz. nr ew. 114, 115, Rogaszyn - dz. nr ew. 60/1, Orądki - dz. nr ew. 65, Górki Pęcławskie - dz. nr ew. 31, 47, 95, 116, 166/1, Włostowice - dz. nr ew. 41, 71, 79, 114, 122, Pęcławice - dz. nr ew. 6/3, 20/6, Jankow- Jankówek - dz. nr ew. 19,160, Sypin-Borowiec dz. nr ew. 234/1, 234/3."

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (183kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (13 listopada 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 listopada 2018, 11:17:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 662