Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o "Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV oraz budowa przyłącza napowietrznego elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową...

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945).
zawiadamiam
że w dniu 25.10.2019 r. został złożony wniosek przez firmę Energa Operator S.A.- ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk reprezentowana przez Pana K. Cholewińskiego, reprezentanta firmy AUDIEN Sp. Z o.o. ul. Kwiatowa 14/8, 82-300 Elbląg, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz budowa przyłącza napowietrznego elektroenergetycznego nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową do zasilania domu letniskowego na działce nr 257/5 w miejscowości Witów, gmina Piątek ” na działkach o nr ewid. 256, 257/5, 257/6, obr. Witów, gm. Piątek.

W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Obwieszczenie (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (21 listopada 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 listopada 2019, 11:13:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1065