Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz na podstawie art. 39 ust, 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Piątek uchwały Nr VIII/45/19 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.

Obszar objęty zmianą Studium obejmuje fragmenty obrębów Bielice, Łęka i Sypin-Borowiec w granicach określonych ww. uchwałą.
Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z projektem zmiany Studium zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Każdy ma prawo składać wnioski do zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu po wcześniejszym ustaleniu terminu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: ugpiatek@ugpiatek.pl oraz w formie pisemnej - listownie lub poprzez wrzucenie do pojemnika wystawionego przed Urzędem Miejskim w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, a po odwołaniu epidemii do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Piątku. Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Piątku.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się po wcześniejszym ustaleniu formy jej udostępnienia pod numerem telefonu: 24 722 16 11 lub adresem e-mail: przetargi@ugpiatek.pl
W związku z realizacją przez Burmistrza Piątku czynności, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 11 a tej ustawy, informuję, że:
- administratorem danych osobowych jest Gmina Piątek z siedzibą: ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, reprezentowana przez Burmistrza Piątku,
- klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątek (http://www.bip.ugpiatek.pl/), w zakładce „Klauzule informacyjne dla Klientów Gminy Piątek dotyczące przetwarzania danych osobowych”,
- prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Obwieszczenie (356kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 maja 2020, 08:51:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 784