Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - obręb Pecławice

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695) oraz na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020., poz. 293, 471. 782).
zawiadamiam
że w dniu 03.06.2020 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr „LCZ4405A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą” na działce o nr ewid. 46/2 w obrębie geodezyjnym Pęcławice, gmina Piątek.
 
W związku z powyższym informuję się, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy w pokoju numer 20 Urzędu Miejskiego w Piątku w godzinach urzędowania, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
 
Obwieszczenie (204kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 lipca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lipca 2020, 12:38:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524