Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy (elektrowni) fotowoltaicznej

Zgodnie z art. 61 § 1, § 4, art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w skrócie kpa, w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą ooś, a także z § 3 ust. 1 pkt. 54 litera „b” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) Burmistrz Piątku zawiadamia strony postępowania, że

1) na wniosek - VI12 Sp. z o.o. Karników Szwarocki 9,96-514 Rybno, w dniu 28 sierpnia 2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy (elektrowni) fotowoltaicznej o mocy do 20MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacjami transformatorowymi NN/SN, magazynem energii, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 853/5; 853/11 obręb Piątek”;

2) Burmistrz Piątku wystąpił do właściwych organów o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;

3) organami właściwymi do wydania opinii dla powyższego przedsięwzięcia są:
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
- na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu,
- na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy.

4) zgodnie z art. 10 § 1 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku ul. Rynek 16, 99-120 Piątek. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy proszę o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie, tel. 24 722 12 39 w godzinach pracy Urzędu.
Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 28 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenie (319kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 sierpnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 sierpnia 2020, 12:50:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 516