Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 25/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 25/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2016.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1890 z roku 2016 poz. 195) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.165.853,00 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.982.642,00 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.195.230,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3.012.019,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdz. 85295 Pozostała działalność w paragrafie 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -decyzją Nr FN-I.3113.2.60.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmniejszono dochody o kwotę 2.982.867,00 zł przyznanych na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, w tym na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U. z 17 lutego 2016 r. poz. 195), natomiast decyzją Nr FN-I.3113.2.64.2016 z dnia 5 maja 2016 r. zwiększono dotację o kwotę 225,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
§ 4. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 r.", zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2016 zamyka się:
1.    Po stronie dochodów kwotą 18.822.143,74 zł, w tym dochody:
-  bieżące: 18.822.143,74 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 5.136.276,74 zł.
- majątkowe: 0,00 zł.
2.    Po stronie wydatków 18.551.370,74 zł, w tym wydatki:
-  bieżące:  1 8.020.058,74 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.136.276,74 zł.
- majątkowe: 531.312,00 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 25/2016 (1906kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 maja 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 czerwca 2016, 13:27:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271