Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 33/2016


Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się dzień 12 września 2016 r. jako ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 składa się do dyrektora szkoły , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Wzór wniosku stanowi załącznik.
§ 3. Dyrektor szkoły, której siedziba znajduje się na terenie gminy Piątek, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045) oraz przekazuje ją Wójtowi Gminy Piątek, za pośrednictwem Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Piątku, do dnia 15 września 2016 r.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkól, których siedziby znajdują się na terenie gminy Piątek.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 33/2016 (746kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 sierpnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 sierpnia 2016, 12:01:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403