Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 34/2016


Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 34/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów.
Na podstawie art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 89 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1890 z roku 2016 poz. 195) oraz Uchwały Nr XIII/73/16 Rady Gminy Piątek z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2016 Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:
§ 1. Zaciąga się kredyt długoterminowy w wysokości 527.946,93 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów.
§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2017-2021.
§ 3. Źródłem pokrycia rat zaciągniętego kredytu będą dochody gminy, tj. wpływy z podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz podatku rolnego.
§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 34/2016 (179kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 sierpnia 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 sierpnia 2016, 12:04:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407