Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 41/2016

Zarządzenie Wójta Gminy Piątek nr 41/2016 z dnia 5 października 2016 r.
w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami udzielonej Związkowi Międzygminnemu „BZURA" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Na podstawie arl. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 446), art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379. poz. 91 I. poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1 1 17, poz. 1130, poz. 1 190, poz. 1269. poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 6 Uchwały Nr XIX/99/16 Rady Gminy Piątek z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek - zarządzam, co następuje:

§1.1. Udziela się poręczenia do kwoty 1.087.378,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 00/100) spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami udzielonej Związkowi Międzygminnemu „BZURA" przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych".
2. Poręczenie zostaje udzielone na okres od 1 stycznia 2017 roku do 3 1 sierpnia 2032 roku.
§ 2. Powstałe ewentualne spłaty z tytułu poręczenia, o którym mowa w § 1 pokryte zostaną z dochodów gminy z podatku od nieruchomości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 41/2016 (200kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (5 października 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 października 2016, 13:37:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417