ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 07 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2017 roku w dziedzinie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446, 1579 ) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Wójt Gminy Piątek postanawia:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w „Otwartym Konkursie Ofert" na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 w składzie:
1. Monika Błaszczyk - UG Piątek
2. Anna Matusiak - UG Piątek
3. Iwona Szymczak - UG Piątek

§ 2. Komisja działa zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXI/115/16 Rady Gminy Piątek z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 4/2017 (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (7 lutego 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 lutego 2017, 09:23:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385