ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK


z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie: określenia misji Urzędu Gminy Piątek

Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938,1646; z 2014r. poz.379, 911,1146, 1626,1877; z 2015r. poz.238, 532,1045,1117, 1130,1189 ,1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; Dz.U. z 2016r. poz.195, 1257 i 1454) oraz art. 33 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,poz.446 i 1579) zarządza się co następuje:

§1 Określa się misję Urzędu Gminy Piątek w brzmieniu:
„Misją Urzędu Gminy Piątek jest profesjonalna i skuteczna realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców mająca na celu rozwój społeczno - gospodarczy gminy Piątek, oraz podnoszenie jej znaczenia w Powiecie Łęczyckim a tym samym tworzenie pozytywnego wizerunku nowoczesnej administracji samorządowej."

§2 Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Piątek .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 7/2017 (165kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 stycznia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 marca 2017, 12:02:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 358