ZARZĄDZENIE NR 9/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK


dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie: określenia celów i zadań dla Urzędu Gminy Piątek.

Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz.885, 938,1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626,1877; z 2015r. poz.238, 532,1045,1117, 1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890, 2150; Dz.U. z 2016r. poz.195,1257 i 1454 ) oraz art. 33 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,poz.446 i 1579) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się cele i zadania dla Urzędu Gminy Piątek w brzmieniu określonym w załączniku   do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Mierniki realizacji celów i zadań zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Piątek.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 9/2017 (437kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 stycznia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 marca 2017, 12:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 394