ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK


z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie: zasad i trybu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Piątek

Na podstawie art. 33 ust.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) oraz na podstawie art. 69 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885,938, 1646; z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015r.poz.238, 532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890, 2150; Dz.U. z 2016r. poz.195,1257 i 1454) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się  zasady i tryb  zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Piątek - stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 10/2017 (2554kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 stycznia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 marca 2017, 12:10:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 363