ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz.446, 1579, z 2017 r. poz. 1948) oraz art. 267, 269 Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870, 1984, 2260 ) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Sporządza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:
1) dochody budżetowe w kwocie: 19.601.184,21 zł;
2) wydatki budżetowe w kwocie: 19.073.429,01 zl;
3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 zarządzenia przedstawia się Radzie Gminy Piątek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku przedstawia się Radzie Gminy Piątek.

§ 4. Sprawozdanie   z wykonania   budżetu   podlega   ogłoszeniu   w Dzienniku   Urzędowym   Województwa Łódzkiego.

Zarządzenie nr 20/2017 (4722kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 marca 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 marca 2017, 12:11:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 362