ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) i§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 oraz z 201 Ir. Nr 254, poz. 1525) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku powołuję komisję konkursową w składzie:
1) Przewodnicząca:
- Pani Renata Lepalczyk - przedstawiciel Wójta Gminy Piątek
2) Członkowie:
a) przedstawiciele Wójta Gminy Piątek:
- Pani Urszula Kacperska
- Pan Mirosław Żurek
b) przedstawiciele Łódzkiego Kuratora Oświaty:
- Pan Janusz Pietruszewski
- Pani Romana Cybulska
- Pani Mariola Frankowska
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola im Jana Pawła II w Piątku
- Pani Anna Góralska
- Pani Paulina Michalak
d) przedstawiciele Rady Rodziców Gminnego Przedszkola im Jana Pawła II w Piątku:
- Pani Sylwia Pawłowska
- Pani Sylwia Urbańska
e) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli:
- Pani   Adriana   Łempicka-Kmieciak   -   przedstawiciel   Oddziału   Powiatowego   Łęczyca   Związku Nauczycielstwa Polskiego
- Pani Jolanta Bujalska-Kowalczyk - przedstawiciel Międzyregionalnej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Ziemi Łódzkiej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 23/2017 (336kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 kwietnia 2017)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 kwietnia 2017, 07:22:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421